OpenEurope orienta i informa a aquelles institucions que ho sol·licitin sobre com presentar i coordinar els seus propis projectes de mobilitat internacional.