Young Interpreters

2019-1-UK01-KA201-061413

Links del projecte

ELS NOSTRES SOCIS

Descripció del projecte

Les últimes onades migratòries a Europa han creat un problema important, en particular per les escoles, que tenen la responsabilitat tant d’integrar als alumnes emigrants com de garantir la seva educació.

Moltes escoles s’enfronten al repte d’integrar als alumnes que acaben d’arribar i, en particular, de col·laborar amb les comunitats locals si l’idioma constitueix una barrera. Aquest projecte té com a objectiu superar aquests problemes mitjançant la formació d’un equip de “joves intèrprets” en el sector de l’ensenyament primari per a que utilitzin els seus idiomes en l’entorn escolar “oficial”.

El projecte es centra en donar suport a una transferència de bones pràctiques per elaborar un model de com aprofitar les aptituds bilingües i multilingües dels alumnes joves del sector de l’ensenyament primari per a: – Elaborar un marc de desafiaments per portar a terme un pla de “joves intèrprets” – Crear un sistema de reconeixement de les seves habilitats – Donar suport a la inclusió i el desenvolupament lingüístic dels emigrants que acaben d’arribar – Donar suport a la inclusió de les famílies en l’educació dels seus fills

Objectius del projecte

 • Identificar fins a 20 necessitats de comunicació prioritàries per als alumnes immigrants que acaben d’arribar i els seus pares.
 • Crear un conjunt de materials de formació per donar suport al pla de “joves intèrprets” Crear un sistema d’acreditació de badges per reconèixer l’acompliment dels “desafiaments”.
 • Reclutar 120 joves intèrprets en 5 països en un màxim de 10 idiomes Pilotar, provar, avaluar i perfeccionar la capacitació i l’acreditació en 2 escoles de cada un dels 5 països.
 • Identificar i utilitzar eines per avaluar l’impacte, incloent dades i feedback d’estudiants, professors i pares.
 • Crear un conjunt d’estudis de casos de cada país.
 • Difondre àmpliament els resultats i crear una xarxa d’organismes interessats.

Descripció del projecte

Les últimes onades migratòries a Europa han creat un problema important, en particular per les escoles, que tenen la responsabilitat tant d’integrar als alumnes emigrants com de garantir la seva educació.

Moltes escoles s’enfronten al repte d’integrar als alumnes que acaben d’arribar i, en particular, de col·laborar amb les comunitats locals si l’idioma constitueix una barrera. Aquest projecte té com a objectiu superar aquests problemes mitjançant la formació d’un equip de “joves intèrprets” en el sector de l’ensenyament primari per a que utilitzin els seus idiomes en l’entorn escolar “oficial”.

El projecte es centra en donar suport a una transferència de bones pràctiques per elaborar un model de com aprofitar les aptituds bilingües i multilingües dels alumnes joves del sector de l’ensenyament primari per a: – Elaborar un marc de desafiaments per portar a terme un pla de “joves intèrprets” – Crear un sistema de reconeixement de les seves habilitats – Donar suport a la inclusió i el desenvolupament lingüístic dels emigrants que acaben d’arribar – Donar suport a la inclusió de les famílies en l’educació dels seus fills

Objectius del projecte

 • Identificar fins a 20 necessitats de comunicació prioritàries per als alumnes immigrants que acaben d’arribar i els seus pares.
 • Crear un conjunt de materials de formació per donar suport al pla de “joves intèrprets” Crear un sistema d’acreditació de badges per reconèixer l’acompliment dels “desafiaments”.
 • Reclutar 120 joves intèrprets en 5 països en un màxim de 10 idiomes Pilotar, provar, avaluar i perfeccionar la capacitació i l’acreditació en 2 escoles de cada un dels 5 països.
 • Identificar i utilitzar eines per avaluar l’impacte, incloent dades i feedback d’estudiants, professors i pares.
 • Crear un conjunt d’estudis de casos de cada país.
 • Difondre àmpliament els resultats i crear una xarxa d’organismes interessats.

Links del projecte

ELS NOSTRES SOCIS